7TH FRYDAY

    7 ji goro ni okoshite moratte, 9 ji ni wa Yumichô e itta. Soshite Hon wo Furuhonya e azukete 80 sen wo e, 5 bu-shin no Ranp(sic) to Shôgi to Tabako wo katta. Kikyô-ya no Musume!
    Hanashi bakari sakae, sore ni Tenki ga yoku nai node, Fude wa susumanakatta. Sore demo "h" wo 10 mai bakari, sore kara "ꈬ̍" to yû no wo Betsu ni kaki-dashita. To ni kaku Kyô wa Muda ni wa sugosanakatta. Yoru 9 ji goro kaetta. Kikyô-ya no Musume!
    Iwamoto no Chichi kara Tegami. Nanibun tanomu to no koto. Sore kara Kushiro no Tsubo Jin-ko no natsukashii Tegami, Hirayama Yoshi-ko no Hagaki, Satô Isen no Hagaki nado ga kite ita.