5TH WEDNESDAY

    Kyô mo yasumu.
    Kaite, kaite, tôtô matome kanete, "手を見つつ" to yû Sanbun wo hitotsu kaki-ageta no ga mô Yû-gata: Mebashi no Reisô-sha e okuru.