22TH(sic) THURSDAY

    Sakura hayaku neta node, Kyô wa 6 ji goro ni okita. Soshite Uta wo tsukutta. Hareta Hi ga Gogo ni natte kumotta.
    Yoru, Kindsichi kun to katari, Uta wo tsukuri, 10 ji goro mata Kindaichi kun no Heya e itte, tsukutta Uta wo yonde Ô-warai. San-zan huzake-chirakashite, ô-sawagi wo shi kaette kite neta.